جلسه مشترك با رئيس محترم سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان و معاونت گردشگري در خصوص مشكلات آژانس ها و مطالبات صنف

جلسه مشترك با رئيس محترم سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان و معاونت گردشگري در خصوص مشكلات آژانس ها و مطالبات صنف